top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN DE POLYGOON

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen voor niet-beroepsmatige doeleinden van Tickets via de Website.

1. Tickets

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op aankopen van bioscooptickets via het online ticketing platform van De Polygoon - Cinema Polygoon (hierna “Tickets”).

2. Website

“Website” slaat op de website www.depolygoon.com en de websites die deel uitmaken van deze website, waaronder ook de website van het online ticketing platform van Cinema Polygoon, https://tickets.depolygoon.com 

3. Cinema-Polygoon

De Polygoon vzw is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Kapellei 15, 2930 Brasschaat, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer BTW BE 0697.918.463.

Raad van Bestuur van De Polygoon vzw is samengesteld als volgt: Lutgard Heyvaerts (voorzitter), Marc Van de Velde (secretaris), Nicole Devisscher (penningmeester), Lutgart Smekens (bestuurslid), Eddy Coene (bestuurslid) en Anita Van Rossem (bestuurslid).

Cinema Polygoon is gevestigd op de maatschappelijke zetel.

Bij klachten, vragen of problemen betreffende de aankoop van Tickets, kan u Cinema Polygoon als volgt bereiken:

E-mail: tickets@depolygoon.com 

Telefoon 0468 49 72 50

4. Klant

“Klant” is elke persoon of onderneming die voor niet-beroepsmatige doeleinden Tickets aankoopt via de Website.

Door het verkoopproces te doorlopen en de bestelling te plaatsen bevestigt de Klant dat hij of zij over de nodige bekwaamheid beschikt om deze overeenkomst aan te gaan, of minstens over de toelating beschikt van zijn of haar voogd of vertegenwoordiger.

5. Productinformatie

Cinema Polygoon stelt op haar Website alle nodige informatie ter beschikking betreffende de Tickets, zoals de op het moment van aankoop geldende prijzen, programmatie informatie bij de aankoop van de Tickets, en de geldigheidsduur en andere gerelateerde gebruiksvoorwaarden. De prijzen die worden vermeld omvatten alle kosten verbonden aan de aankoop, levering en het gebruik van de Tickets, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website. Informatie betreffende het gebruik van Tickets kan ook worden meegedeeld in het aankoop- en toegangsbewijs dat de Klant ontvangt.

Elk gebruik van de Tickets is bovendien onderworpen aan het charter van de toeschouwer van Cinema Polygoon.

6. Verkoopproces

De Klant kan de Tickets aankopen op de Website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste Tickets en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor onder meer ontvangst van het aankoop- en toegangsbewijs en de elektronische aflevering van de Tickets. Elke stap in het verkoopproces wordt op de Website uitgelegd. De Klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

De Klant zal tijdens de aankoop de mogelijkheid hebben kennis te nemen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van Tickets houdt aanvaarding in van deze voorwaarden en van de privacyverklaring.

7. Betaling

De Tickets kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de Website ter beschikking worden gesteld. De Klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan Cinema Polygoon.

Indien de Klant in aanmerking komt voor een verminderd tarief, indien dit gecommuniceerd wordt op de Website, is Cinema Polygoon gerechtigd bewijsstukken op te vragen om het recht van de Klant op verminderd tarief te verifiëren.

Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. Cinema Polygoon behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude.

8. Levering

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de Website, gebeurt de levering van de Tickets steeds op elektronische wijze, bijvoorbeeld door het toezenden van een aankoop- en toegangsbewijs naar het e-mailadres dat door de Klant werd opgegeven. De Klant is verantwoordelijk voor het geldig karakter van het opgegeven e-mailadres en hij dient zelf in te staan voor de werking en beveiliging van het e-mailprogramma dat hij gebruikt voor de ontvangst van de Tickets. Het risico op verlies van Tickets die langs elektronische weg worden verzonden gaat over op de Klant op het moment van de aflevering van de e-mail bij de provider van de Klant.

De Klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien de Klant geen aankoopbevestiging ontvangt, kan hij Cinema Polygoon contacteren op het e-mailadres vermeld in artikel 3 van deze voorwaarden.

Elke aankoopbevestiging van Tickets bevat een toegangsbewijs met de toegangscode die de Klant recht geeft op ontvangst in Cinema Polygoon. De Klant is verplicht om dit toegangsbewijs af te drukken of te tonen op zijn smartphone vooraleer hij zich naar Cinema Polygoon begeeft. Enkel het bezit van een geldig toegangsbewijs geeft recht op toegang tot de filmzaal.

Elk toegangsbewijs is uniek, mag noch gewijzigd of gekopieerd worden en is, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld, slechts eenmaal bruikbaar.

 

9. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van Tickets en dus de reservatie van plaatsen voor een specifieke filmvoorstelling of voor een speciaal evenement beschikt de Klant niet over een herroepingsrecht. Tickets zijn evenmin inruilbaar of terugbetaalbaar.

Bij aankoop van Cadeautickets CP, en indien de klant een consument is, beschikt deze laatste over een herroepingsrecht dat verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Cadeautickets CP door de klant ontvangen werden Dit heeft zowel betrekking op de levering per email als op fysieke levering aan de klant. Het herroepingsrecht dient door de klant uitgeoefend te worden vooraleer de herroepingstermijn verstreken is.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht moet de klant aan Cinema Polygoon (Kapellei 15 – 2930 Brasschaat; tickets@depolygoon.com duidelijk schriftelijk per post of email volgende vermeldingen inhouden:

 1.   Zijn wens om de aankoop te herroepen

 2.  Omschrijving van het product dat de klant wenst te herroepen

 3.  Kopie van de aankoopbevestiging

 4.  Email adres gebruikt voor de aankoop

 5.  Vermelding van het bankrekeningnummer (BIC + IBAN) waarop de terugbetaling mag geschieden. De klant moet de    

      Cadeautickets CP terugzenden in dezelfde staat waarin hij deze heeft ontvangen. De klant kan het herroepingsrecht slechts         uitoefenen voor zover nog geen gebruik werd gemaakt van de Cadeautickets CP, zelfs niet gedeeltelijk. Terugbetaling zal    

      pas geschieden nadat Cinema Polygoon alle goederen (hier Cadeautickets CP) teruggekregen heeft.

10. Aansprakelijkheid

Cinema Polygoon garandeert dat de Tickets de eigenschappen hebben die werden vermeld op de Website. Bij de aankoop van Tickets zijn de plaatsen in de zaal beschikbaar. Cinema Polygoon garandeert niet dat de filmprogrammatie gedurende een bepaalde termijn ongewijzigd blijft.

Slechts in geval van technische storingen op de Website die ertoe leiden dat de Klant de aangekochte Tickets niet ontvangt op het aangegeven e-mailadres of een onverwachte annulering van de voorstelling waarvoor Tickets werden besteld, zal Cinema Polygoon overgaan tot terugbetaling van de aangekochte Tickets binnen een termijn van maximaal 30 dertig dagen.

De aansprakelijkheid van Cinema Polygoon is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte Tickets.

De Klant is zelf aansprakelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid Tickets of eigenschappen van de Tickets (zoals soort Ticket, filmkeuze, plaats van voorstelling, uur voorstelling of gereserveerde zetels). De Klant is eveneens aansprakelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Tickets, zoals verlies, diefstal, het niet tijdig gebruiken van Tickets, het toelaten dat andere personen zonder toestemming van de Klant gebruik maken van de Tickets, of voor elk onwettig gebruik van de Tickets.

11. Persoonsgegevens

Voor het verwerken en uitvoeren van de aankoop heeft Cinema Polygoon een aantal persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die bij een aankoop worden verzameld, worden verzameld en verwerkt door of in opdracht van De Polygoon vzw, Kapellei 15, 2930 Brasschaat, ondernemingsnummer 0697.918.463.

U kan uw recht op weigering van gebruik voor direct marketing, alsook uw recht op toegang, controle, verbetering en schrapping uitoefenen door het verzenden van een e-mail naar Cinema Polygoon op tickets@depolygoon.com of per brief aan De Polygoon vzw, Kapellei 15, 2930 Brasschaat, telkens vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

U kan ons privacybeleid nalezen in onze privacy policy.

12. Wijziging van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden

Cinema Polygoon behoudt het recht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment, zonder verwittiging, te wijzigen, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten.

De Klant kan de van toepassing zijnde Algemene Verkoopsvoorwaarden bij elke aankoop terugvinden op de Website.

13. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

De aankoop van Tickets via het online ticketing systeem van Cinema Polygoon wordt beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken te Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen.

14. Het charter van de toeschouwer

We willen u graag een gezellige plek aanbieden waar u kunt genieten van de film die u graag ziet. Comfort en respect van en voor het publiek zijn de kernwaarden van Cinema Polygoon. Het comfort van iedereen hangt af van het gedrag van elk. Het charter van de Cinema Polygoon toeschouwer omvat volgende gedragsregels en staat voor de etiquette die Cinema Polygoon onderschrijft:

  1. De toegang tot de filmzaal is gereserveerd voor personen met een geldig ticket dat gecontroleerd wordt door vrijwilligers van Cinema Polygoon.

  2. Roken is in beide zalen verboden.

  3. Gelieve het goede verloop van de voorstelling te respecteren. Hou de ingang van de zaal vrij en volg de richtlijnen van de stewards nauwgezet op.

  4. Respecteer het aanvangsuur van de film, zodat u de aanwezige toeschouwers niet stoort.

  5. In de zalen mag u alleen dranken en versnaperingen nuttigen die in de foyer worden verkocht.

  6. Honden worden niet toegelaten in Cinema Polygoon.

  7. De toegang tot Cinema Polygoon zal worden geweigerd aan elke persoon die aanstalten maakt tot fysiek of verbaal geweld of zich niet naar behoren gedraagt. Elke beschadiging van meubilair van De Polygoon wordt vergoed.

  8. De zaal is toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Wij verwachten het nodige respect ten opzichte van mensen met een beperking.

bottom of page